Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Stemningsbilleder fra Thorsminde
Flotte naturbilleder fra hele året Fotograf: Pernille Løvendahl Nielsen
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Slusens historie


Spekulation omkring slusen i Thorsminde

Tidsskriftet NUTIDEN i billeder og tekst skrev den 11. oktober 1885, at forsøget med at udtørre Nissum Fjord var komplet mislykket, og millioner var øst ud i denne industrielle tragedie, som vort land ikke tilnærmelsesvis har set magen til før.

Udgifterne begyndte med, at en enkelt mand i 1844 fik koncession på at udtørre 3000 tdr. land i nordenden af fjorden. Der blev opført diger omkring arealet, men arbejdet var dårligt og digerne blev hurtigt jævnet igen af stigende vand. Altså måtte man finde på noget andet. Man omgikkes med planer om at føre vandmasserne ud i havet gennem jernrør under klitterne. Dog, det blev ved teorien. På dette stadium overtoges projektet af en englænder Thomas Kingdom fra London, der dannede aktieselskabet “The danish landcompany". Den ledende ingeniør Earle greb nu ind med kraftig hånd. Der, hvor nu beddingen er, blev der bygget et sluseværk, for at man uforstyrret kunne arbejde inde i fjorden. Selskabet forfulgtes imidlertid af uheld; det vilde Vesterhav var ikke til sinds at lade sig tøjle, og da Thorsminde-slusen næsten var fuldendt, tog havet tilløb og ødelagde på et par timer, hvad der var blevet opført med opofrelse af kroner i tusind vis og en masse menneskekraft. Kun enkelte forvredne bjælker blev tilbage.

Efter at ing. Earle satte livet til under forsøget på at frelse mandskabet fra et strandet skib, engageredes ing. Bircken der forsøgte samme sted — blot med en endnu større sluse. Det lykkedes heller ikke for Birckenshaw. Havet ødelagde også hans værk. Den tredje ingeniør, der tilbød sig, var ing. C. Bruun. (Dokhavnen i Esbjerg?). I 1866 startede han 1000 alen nord for de første forsøg inde midt i klitten, og i efteråret 1870 fuldførtes bygningen af Thorsminde afvandingssluse. Derefter gravede man klitten mod havet bort og fyldte havrenderne på tangerne op. Nu kunne man styre vandstanden i fjorden og det egentlige arbejde, udtørring af fjorden, kunne begynde.

I begyndelsen gik det hurtigt med at få tørlagt 1000 tdr. land, men herefter mødte man stigende vanskeligheder. Man måtte idelig punge ud - uden udsigt til gevinst, og i 1884, da en handelsmand havde vundet arbejdernes ugeløn i kortspil fra den ledende ingeniør, stoppede alt arbejdet med udtørringen og pasningen af afvandingsslusen.
Lodsejerne foretog herefter på egen bekostning de for af løbets opretholdelse nødvendige gennemgravninger af klittangen ud for Thorsminde sluse, og et andragende om, at staten ville refundere disse udgifter, blev afslået. I de følgende år var spørgsmålet om en endelig ordning af afløbsforholdene genstand for forhandlinger mellem staten og lodsejerne, mellem hvilke sidste der herskede stor uenighed om, hvorvidt slusen skulle bevares (“Nordpartiet”) eller det gamle løb genåbnes (“Sydpartiet”). Forhandlingerne førte til, at det gamle løb genåbnedes, idet udgifterne afholdtes af et af fornævnte koncessionshaver stillet depot og Ringkøbing Amtsråd vedtog derefter 28/3 1890 at optage det nye udløb blandt amtets hovedvandløb. Et regulativ for Thorsminde-strømmen blev udfærdiget og vedtaget af amtsrådet 23/2 1893.

I den efterfølgende tid vedligeholdtes udløbet med tilskud fra amtet af lodsejerne selv gennem et lodsejerudvalg, men da afløbs forholdene stadig var utilfredsstillende, søgte lodsejerne gen tagne gange staten om støtte, som i 1910 blev ydet under den fo at der for statens bekostning anskaffedes en sandpumper “Thorsminde”, hvis drift overtoges af lodsejerne med tilskud fra amtet, og et årligt tilskud på 1.000 kr. fra staten dette tilskud forhøjedes dog allerede i 1912-13 til 3.000 kr. årligt.

På grund af krigsforholdene arbejdedes der ikke med sandpumperen i årene 1917-20, og maskinen forfaldt, medens udløbsforholdene samtidig forværredes, og lodsejerne foretog nu selv på egen hånd gennemgravningerne, snart udenfor slusen og snart længere mod syd og ved det gamle Minde.
Kalender
16.12.18
BINGO - BANKO
Kom og vær med til pladespil i Mindbo Centret kl. 14.00

OBS: da pladespil...
Thorsmindeby.dk  |   borgerforening  |   6990  Ulfborg  |   +45 21250368  |   post@thorsmindeby.dk